Statut

Statut Stowarzyszenia na Rzecz Zabytków Fortyfikacji „Pro Fortalicium” – Piekary Śląskie, styczeń 2007

Rozdział I: POSTANOWIENIA OGÓLNE

Art. 1

1. Organizacją działającą na mocy niniejszego statutu jest Stowarzyszenie zrzeszające osoby zainteresowane historią fortyfikacji i zabytkową architekturą obronną.

2. Nosi ono nazwę „Stowarzyszenie na Rzecz Zabytków Fortyfikacji Pro Fortalicium” zwane w dalszym ciągu niniejszego statutu „Stowarzyszeniem”.

Art. 2

1. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto ul. Powstańców Śląskich 10, 41-902 Bytom, a terenem jego działania jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.

2. Stowarzyszenie może powoływać koła terenowe.

3. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może działać na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.

Art. 3

1. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i ma prawo używania własnej pieczęci oraz ma prawo ustalić znaki graficzne oraz odznaki organizacyjne i honorowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Art. 4

1. Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej ogółu członków, zgodnie z obowiązującymi przepisami (Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 roku „Prawo o stowarzyszeniach”).

Art. 5

1. Stowarzyszenie ma prawo do prowadzenia działalności gospodarczej.

2. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

Rozdział II: CELE I FORMY DZIAŁANIA

Art. 6

Celem Stowarzyszenia jest:

1. Zrzeszenie osób zainteresowanych historią fortyfikacji i wojskowości.

2. Rozwijanie aktywności naukowej, kulturotwórczej, turystycznej, sportowej oraz społecznej członków Stowarzyszenia.

3. Działanie na rzecz zdobywania i upowszechniania wiedzy historycznej o fortyfikacjach i architekturze obronnej.

4. Renowacja zabytkowych budowli i dzieł architektury militarnej oraz zabytkowych militariów.

5. Prowadzić działania mające na celu popularyzację historii i chwały oręża Wojska Polskiego.

6. Kształtowanie prawidłowych postaw patriotycznych oraz promowanie i przygotowanie do przyszłej służby w Wojsku Polskim.

7. Współpraca z organizacjami kombatanckimi, rezerwy wojskowej i innymi o podobnym charakterze.

Art. 7

1. Stowarzyszenie realizuje cele statutowe w następujących formach:

I. inicjuje i organizuje działalność własną, publiczną i zleconą, a w szczególności:

◦ naukową

◦ oświatową

◦ popularyzatorską

◦ kulturalną

◦ turystyczną

II. prowadzi działalność wydawniczą, publicystyczną, szkoleniową, turystyczno-krajoznawczą, organizuje wystawy oraz imprezy popularyzujące fortyfikacje w kraju i zagranicą,

III. wyszukuje oraz prowadzi ewidencję i inwentaryzacje zabytkowych budowli architektury militarnej i fortyfikacji, ich wyposażenia oraz zabytkowych militariów,

IV. zbiera i przechowuje materiały archiwalne i materiały naukowe dotyczące fortyfikacji: dokumentację techniczną, fotografie, filmy, literaturę i inne nośniki informacji,

V. wspomaga służby, instytucje i organizacje społeczne zajmujące się ochroną zabytków,

VI. działa na rzecz zachowania historycznej substancji zabytkowej i niedopuszczenia do likwidacji, kasacji, niszczenia i dewastacji zabytkowych fortyfikacji,

VII. zakłada i prowadzi placówki muzealne w obiektach zabytkowych fortyfikacji i innych zgodnie z obowiązującym prawem,

VIII. prowadzi renowację i rewaloryzację, uzupełnia i odtwarza wyposażenie dla przywrócenia dawnej świetności obiektom wymienionym w art. 7, punkcie 3,

IX. udziela konsultacji, porad i sporządza projekty w zakresie wykorzystania zabytkowych fortyfikacji oraz ich wyeksponowania i rewaloryzacji,

X. organizuje seminaria, konferencje, spotkania, warsztaty naukowe,

XI. współpracuje z administracją państwową oraz placówkami muzealnymi, organizacjami społecznymi i osobami fizycznymi z kraju i zagranicy,

XII. udziela pomocy członkom Stowarzyszenia w prowadzeniu prac naukowo-badawczych, sporządzaniu dokumentacji dzieł fortyfikacji oraz organizowaniu i prowadzeniu usług turystycznych,

XIII. współpracuje z grupami rekonstrukcji historycznej i innymi o podobnym charakterze,

XIV. wyszukuje, kolekcjonuje i restauruje pojazdy o charakterze wojskowym, zajmuje się tworzeniem ich replik oraz gromadzi materiały i dokumentacje dotyczące w/w pojazdów,

XV. inicjuje i wspiera działalność modelarstwa wojskowego we wszystkich jego formach,

XVI. organizuje własne grupy rekonstrukcji historycznej.

Rozdział III: CZŁONKOWIE ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

Art. 8

1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

I. zwyczajnych,

II. wspierających,

III. honorowych.

Art. 9

1. Członkiem zwyczajnym może zostać każda osoba, która pragnie wnieść swój wkład pracy w urzeczywistnienie celów Stowarzyszenia i złoży pisemną deklarację o przystąpienie do stowarzyszenia.

2. Osoby do lat 16 mogą należeć do Stowarzyszenia za zgodą przedstawicieli ustawowych.

3. Osoby, o których mowa w punkcie 2 nie mają prawa do korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz i organów Stowarzyszenia do chwili uzyskania pełnoletniości.

4. Złożenie deklaracji o przystąpieniu do Stowarzyszenia rozpoczyna roczny okres kandydacki. Po tym okresie decyzją Zarządu Stowarzyszenia osoba taka może być przyjęta jako członek zwyczajny. Decyzja ta jest podejmowana z uwzględnieniem działalności kandydata w różnych formach pracy Stowarzyszenia oraz jego działalności, w okresie poprzedzającym złożenie deklaracji, na rzecz celów wymienionych w artykule 7 Statutu Stowarzyszenia.

5. Członek zwyczajny ma czynne i bierne prawo wyborcze przy wyborach do władz i organów Stowarzyszenia.

Art. 10

1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, zainteresowana celami Stowarzyszenia, która dla poparcia działalności Stowarzyszenia deklaruje pomoc finansową, rzeczową lub pracę własną.

2. Nabycie i utrata członkostwa wspierającego następuje na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia.

3. Członek wspierający ma prawo korzystać z pomocy i urządzeń Stowarzyszenia oraz zgłosić wnioski dotyczące działalności Stowarzyszenia.

4. Członek wspierający nie posiada biernego i czynnego prawa wyborczego.

Art. 11

1. Za szczególne zasługi na rzecz Stowarzyszenia może zostać przyznany tytuł członka honorowego Stowarzyszenia.

2. O przyznaniu honorowego członkostwa decyduje Zarząd Stowarzyszenia.

3. Członek honorowy posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego za wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.

4. Członek honorowy nie jest zobowiązany do płacenia składek członkowskich.

Art.12

1. Członkami Stowarzyszenia mogą zostać cudzoziemcy, tak mający jak i nie mający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Art.13

1. Przyjmowanie członków Stowarzyszenia następuje na podstawie deklaracji członkowskiej i uchwały Zarządu Stowarzyszenia.

2. Deklaracja członkowska powinna zawierać:

I. imię i nazwisko,

II. adres,

III. datę urodzenia,

IV. oświadczenie o przystąpieniu,

V. w przypadku małoletniego poniżej 16 lat, zgodę przedstawicieli ustawowych,

VI. w przypadku kandydata na członka wspierającego, zakres zadeklarowanej pomocy na rzecz Stowarzyszenia,

VII. zawód wyuczony i wykonywany,

VIII. dane kontaktowe: telefon, e-mail,

IX. zgoda na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby statutowe Stowarzyszenia.

Art. 14

1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje w razie:

I. śmierci członka,

II. dobrowolnego wystąpienia złożonego na piśmie do Zarządu Stowarzyszenia,

III. wykluczenia z powodu utraty praw publicznych i obywatelskich na podstawie prawomocnego wyroku sądowego,

IV. wykluczenia na podstawie prawomocnego orzeczenia Sądu Koleżeńskiego Stowarzyszenia,

V. wykluczenie na podstawie uchwały Zarządu za działalność sprzeczną z prawem i statutem. Od decyzji tej przysługuje mu prawo odwołania się do walnego zebrania,

VI. rocznego zalegania w opłacaniu składek członkowskich i braku odpowiedzi na jedno pisemne wezwania do zapłaty,

VII. rozwiązania Stowarzyszenia.

Art. 15

1. Członek zwyczajny ma prawo:

I. brać czynny udział we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia,

II. wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,

III. posiadać legitymację członkowską i nosić odznakę organizacyjną,

IV. zwracać się do władz Stowarzyszenia z postulatami i wnioskami w sprawach określonych statutem oraz otrzymywać odpowiedź na piśmie lub ustnie w zależności od złożonego postulatu,

V. korzystać z lokali i urządzeń Stowarzyszenia zgodnie z obowiązującym regulaminem,

VI. korzystać z pomocy prawnej oraz urządzeń technicznych, jakie Stowarzyszenia stawia do dyspozycji członków,

VII. ogłaszać drukiem swych prac w wydawnictwach Stowarzyszenia,

VIII. posiadać własne wyposażenie forteczne i eksponaty w placówkach muzealnych Stowarzyszenia.

Art. 16

1. Członek zwyczajny zobowiązany jest:

I. realizować cele Stowarzyszenia,

II. stosować się do postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,

III. dbać o dobre imię i wspólne dobro Stowarzyszenia,

IV. regularnie opłacić składki członkowskie, przy czym końcowy termin wpłacenia składki to 30.06 danego roku.

Rozdział IV: GRUPY REKONSTRUKCJI HISTORYCZNEJ

Art. 17

1. Stowarzyszenie może posiadać własne grupy rekonstrukcji historycznej, zwane dalej GRH, które działają na następujących zasadach:

I. grupa rekonstrukcji historycznej, zajmuje się odtwarzaniem wyglądu i tradycji wybranych oddziałów wojskowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,

II. GRH organizuje lub bierze udział w pokazach historycznych w kraju i zagranicą,

III. każda GRH jest integralną częścią Stowarzyszenia,

IV. do GRH może należeć tylko członek wspierający lub zwyczajny Stowarzyszenia,

V. członkowie GRH wybierają spośród siebie szefa grupy w dniu wyboru nowych władz organizacji,

VI. GRH działają na podstawie regulaminów zatwierdzonych przez Walne Zebranie.

Rozdział V: KOŁA TERENOWE

Art. 18. Zasady powołania koła terenowego

1. Koło terenowe Stowarzyszenia jest powoływane uchwałą Zarządu Stowarzyszenia, na pisemny wniosek 5 założycieli, którzy są członkami zwykłymi Stowarzyszenia.

Art. 19. Władze koła

1. Założyciele koła wybierają spośród siebie przewodniczącego, sekretarza i skarbnika.

2. Przewodniczący odpowiada za działalność koła i bierze udział w zebraniach Zarządu Stowarzyszenia, z prawem składania wniosków.

3. Sekretarz odpowiada za dokumentację pracy koła, a skarbnik za sprawy finansowe.

4. Dla ważności podjętych uchwał wymagana jest, na zebraniu obecność całego składu zarządu koła.

5. Skarbnik koła jest zobowiązany, najpóźniej, do 7 dnia każdego miesiąca przesłać sprawozdanie finansowe wraz z opisanymi rachunkami.

6. W przypadku braku działalności finansowej w danym miesiącu wystarczy powiadomić o tym fakcie skarbnika lub prezesa Stowarzyszenia.

7. Do 15 stycznia każdego roku kalendarzowego zarząd koła przesyła pisemne sprawozdanie roczne ze swej działalność do Zarządu Stowarzyszenia, a kopię zachowuje w swoim archiwum.

8. Kadencja władz koła trwa 3 lata.

Art. 20. Działalność koła

1. Członkowie koła realizują cele statutowe, decyzje Zarządu, treści podjętych uchwał, przedstawiają propozycje i wnioski dotyczące działalności organizacji.

2. Koło nie może posiadać własnego konta bankowego niż konto Stowarzyszenia, udzielać pożyczek, poręczeń, gwarancji oraz zaciągać kredytów.

3. Koło jest zobowiązane prowadzić ewidencję korespondencji przychodzącej oraz wychodzącej z jej potwierdzeniem u odbiorcy.

4. Członkowie koła spotykają się minimum 2 razy w roku, sporządzając protokoły z zebrań i zapisując teksty podjętych uchwał.

5. Koło przechowuje całość dokumentacji swej działalności przez cały czas istnienia koła.

6. Koło terenowe ma prawo starać się, w imieniu Stowarzyszenia, o dotacje, darowizny i dofinansowania oraz przyjmować darowizny.

7. Koło może prowadzić sprzedaż czasopism, książek i innych pamiątek przekazanych przez Stowarzyszenie, związanych z działalnością statutową o ile nie jest to działalność gospodarcza.

Art. 21. Rozwiązanie koła

1. Rozwiązanie koła następuje decyzją Zarządu Stowarzyszenia, gdy ilość członków koła jest mniejsza niż 5 osób, a zaistniała sytuacja nie rokuje nadziei na wzrost składu koła.

Rozdział VI: WŁADZE I ORGANY STOWARZYSZENIA

Art. 22

1. Władzami stowarzyszenia są:

I. Walne Zebranie,

II. Zarząd Stowarzyszenia.

2. Organami stowarzyszenia są:

I. Komisja Rewizyjna,

II. Sąd Koleżeński.

Art. 23

1. Kadencja władz i organów stowarzyszenia trwa 2 lata.

2. W przypadku ustąpienia członków władz i organów Stowarzyszenia w trakcie trwania kadencji, władzom i organom przysługuje prawo kooptacji, jednakże liczba dokooptowanych członków władz i organów nie może przekraczać 1/2 liczby członków pochodzących z wyboru.

3. W przypadku ustąpienia 1/2 liczby członków władz i organów należy zwołać Walne Zebranie członków Stowarzyszenia.

Art.24

1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie, zwyczajne lub nadzwyczajne.

2. Walne Zebranie odbywa się co najmniej raz w roku.

3. Walne Zebranie zwołuje Zarząd Stowarzyszenia zawiadamiając członków listownie lub w inny skuteczny sposób, co najmniej 3 tygodnie przed terminem rozpoczęcia zebrania.

4. Zawiadomienia winny zawierać: termin zebrania, miejsce i proponowany porządek obrad.

5. Nadzwyczajne Walne Zebranie jest zwoływane:

I. na mocy uchwały Zarządu Stowarzyszenia,

II. na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej,

III. na pisemny wniosek połowy ogólnej liczby członków.

6. Zarząd Stowarzyszenia zwołuje nadzwyczajne Walne Zebranie w terminie 30 dni od daty otrzymania wniosku lub podjęcia uchwały.

7. W Walnym Zebraniu udział biorą:

I. z głosem decydującym – członkowie zwyczajni Stowarzyszenia,

II. z głosem doradczym – osoby zaproszone.

Art. 25

1. Jeżeli na zwołanym Walnym Zebraniu, organizowanym w pierwszym terminie, nie ma co najmniej połowy członków zwyczajnych, wtedy natychmiast jest zwoływane drugie Walne Zebranie bez względu na ilość obecnych członków zwyczajnych.

Art. 26

1. Uchwały Walnego Zebrania są prawomocne, jeżeli są podejmowane:

I. w pierwszym terminie, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania,

II. w drugim terminie, zwykłą większością głosów, przy czym nie jest wymagana obecność co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

Art. 27

1. W czasie Walnego Zebrania głosowania odbywają się w sposób jawny, zwykłą większością głosów.

2. W wypadku równej ilości głosów, decyduje głos przewodniczącego zebrania.

3. W szczególnych przypadkach głosowanie może być tajne.

4. Głosowanie tajne odbywa się na wniosek przewodniczącego zebrania, przy poparciu jego wniosku przez większość zebranych.

5. O sposobie tajnego głosowania decyduje przewodniczący zebrania.

Art. 28

1. Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

I. uchwalenie programu działania Stowarzyszenia,

II. rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności oraz udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Stowarzyszenia na wniosek Komisji Rewizyjnej,

III. wybór członków: Zarządu Stowarzyszenia w tym Prezesa i Wiceprezesa, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,

IV. podejmowanie uchwał w sprawach wniosków przedstawionych przez Zarząd Stowarzyszenia, Komisję Rewizyjną, Sąd Koleżeński i członków Stowarzyszenia,

V. podejmowanie uchwał w sprawie zmiany statutu i rozwiązania Stowarzyszenia,

VI. zatwierdzenie podstawowych regulaminów dla Zarządu Stowarzyszenia, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego i grupy rekonstrukcji historycznej,

VII. ustalenie wysokości składek członkowskich,

VIII. rozpatrywanie odwołań od postanowień władz i organów Stowarzyszenia,

IX. odwołanie Zarządu Stowarzyszenia na wniosek Komisji Rewizyjnej w przypadku rażącego naruszenia statutu stowarzyszenia lub obowiązujących przepisów prawa,

X. odwołanie członka władz i organów Stowarzyszenia na pisemny wniosek członka zwyczajnego w przypadku wymienionym w pkt 9.

Art. 29

1. W okresie pomiędzy Walnymi Zebraniami działalnością Stowarzyszenia kieruje Zarząd Stowarzyszenia liczący 7 osób.

2. W skład Zarządu Stowarzyszenia wchodzą: prezes, wiceprezes, sekretarz, skarbnik oraz trzech członków.

3. Skład Zarządu Stowarzyszenia konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu po jego wyborze.

4. Członkowie Stowarzyszenia wybrani do władz pełnią swoją funkcję nieprzerwanie, na zasadzie pracy społecznej.

5. Pracą Zarządu Stowarzyszenia kieruje prezes, w razie jego nieobecności zastępuje go wiceprezes.

Art. 30

1. Do zakresu działania Zarządu Stowarzyszenia należy:

I. realizowanie uchwał Walnego Zebrania,

II. uchwalenie planów działania i budżetu Stowarzyszenia oraz zatwierdzenie sprawozdań z ich wykonania,

III. podejmowanie decyzji w sprawach majątkowych,

IV. podejmowanie uchwał o nadaniu i odebraniu tytułu członka honorowego,

V. podejmowanie uchwał w sprawach Stowarzyszenia nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz,

VI. zwoływanie Walnego Zebrania,

VII. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,

VIII. podejmuje decyzje o przyjęciu kandydata w poczet członków.

Art. 31

1. Do ważności oświadczeń woli pism i dokumentów w przedmiocie działalności gospodarczej oraz praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia wymagane są podpisy: prezesa i skarbnika lub wiceprezesa i skarbnika.

2. Do ważności innych pism i dokumentów związanych z działalnością Stowarzyszenia wymagane są podpisy prezesa lub wiceprezesa.

Art. 32

1. Zebranie Zarządu Stowarzyszenia odbywa się co najmniej jeden raz w ciągu czterech miesięcy.

2. Do podjęcia uchwał wymagana jest obecność co najmniej czterech członków Zarządu Stowarzyszenia.

3. Uchwały Zarządu Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.

4. W wypadku równej ilości głosów, decyduje głos przewodniczącego zebrania.

5. Decyzję o wyborze przewodniczącego zebrania podejmuje prezes Zarządu Stowarzyszenia.

Art.33

1. Członkowie Zarządu Stowarzyszenia działają następująco:

I. Prezes reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz, sprawuje ogólne kierownictwo nad jego pracami, zwołuje Walne Zebranie i zebrania Zarządu Stowarzyszenia oraz czuwa nad przestrzeganiem statutu i realizacją planów działalności Stowarzyszenia.

II. Wiceprezes zastępuje prezesa w zakresie powierzonych mu spraw.

III. Sekretarz zarządza pracami Stowarzyszenia, wykonując uchwały i polecenia Zarządu Stowarzyszenia.

IV. Skarbnik kieruje, wspólnie z prezesem i sekretarzem, finansami i majątkiem Stowarzyszenia, podpisuje zobowiązania o charakterze majątkowym, czuwa nad prawidłową realizacją zobowiązań majątkowych i finansowych Stowarzyszenia oraz przedkłada Zarządowi Stowarzyszenia preliminarze finansowe Stowarzyszenia.

Art. 34

1. Wyboru członków Zarządu Stowarzyszenia, jak i pozostałych organów Stowarzyszenia, dokonuje się spośród członków zwyczajnych Stowarzyszenia, którzy wyrazili zgodę na kandydowanie.

Art. 35

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli Stowarzyszenia.

2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób i wybiera spośród siebie przewodniczącego.

3. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:

I. sprawowanie stałej kontroli działalności Stowarzyszenia pod względem celowości, prawidłowości oraz zgodności z przepisami prawa, zasadami i postanowieniami niniejszego statutu oraz uchwałami Walnego Zebrania,

II. zgłaszanie na posiedzeniach Zarządu Stowarzyszenia uwag i wniosków, co do działalności Stowarzyszenia,

III. składanie na Walnym Zebraniu sprawozdania ze swej działalności oraz wniosku o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Stowarzyszenia,

IV. w terminie co najmniej rocznym przeprowadzenie kontroli działalności Stowarzyszenia.

4. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają większością głosów.

5. Komisja Rewizyjna działa na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez Walne Zebranie.

Art. 36

1. Sąd Koleżeński składa się z 3 osób i wybiera spośród siebie przewodniczącego.

2. Do zakresu działania sędziów Sądu Koleżeńskiego należy rozpatrywanie i rozstrzyganie sporów członków Stowarzyszenia i władz, dotyczących nie przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz, zasad współżycia społecznego oraz sporów powstałych na tle działalności Stowarzyszenia.

3. Sąd Koleżeński ma prawo wymierzania następujących kar:

I. upomnienia,

II. nagany,

III. zawieszenia w prawach członkowskich od trzech miesięcy do dwóch lat,

IV. wykluczenia ze Stowarzyszenia.

4. Od decyzji Sądu Koleżeńskiego przysługuje odwołanie w terminie miesiąca od dnia jej doręczenia stronie.

5. Odwołanie od decyzji Sądu Koleżeńskiego rozpatrywane jest przez Walne Zebranie członków, którego decyzja jest ostateczna.

6. Walne Zebranie wydaje decyzję o utrzymaniu, uchyleniu bądź zmianie decyzji Sądu Koleżeńskiego większością głosów po wysłuchaniu stron. Walne Zebranie może zażądać, aby jeden z sędziów Sądu Koleżeńskiego przytoczył ustnie powody wydanej decyzji.

7. Decyzja Sądu Koleżeńskiego zapada większością głosów. Każdy z sędziów podejmuje decyzję samodzielnie zarówno co do winy, jak i kary po zapoznaniu się z zebranym materiałem w sprawie i o decyzji swojej informuje przewodniczącego Sądu. Jeżeli zdania co do kary tak się podzielą, że żadne z nich nie uzyska większości, zdanie najmniej korzystne dla obwinionego przyłącza się do zdania najbardziej doń zbliżonego, aż do uzyskania większości. Do ważności decyzji wystarcza podpis przewodniczącego Sądu.

8. Każdemu członkowi Stowarzyszenia przysługuje prawo do złożenia w imieniu Stowarzyszenia skargi na zachowanie innego członka, które jest sprzeczne z postanowieniami Statutu lub szkodzi interesowi Stowarzyszenia.

9. Każda skarga musi zawierać dane obwinionego i skarżącego (imię, nazwisko, nr telefonu, adres e-mail lub miejsca zamieszkania) oraz opis zarzucanego obwinionemu czynu. Skarżący zobowiązany jest do przekazania wraz ze skargą wszelkich dostępnych mu dowodów – również swoich zeznań w sprawie, sporządzonych na piśmie.

10. Postępowanie przed Sądem rozpoczyna się poprzez skierowanie do Przewodniczącego Sądu pisemnej skargi lub z urzędu. Stronami w postępowaniu są skarżący i obwiniony.

11. Postępowanie przed Sądem Koleżeńskim oparte jest na zasadzie pisemności i jest autonomiczne. Nie stosuje się w nim przepisów żadnej z powszechnie obowiązujących procedur sądowych. Wszelkie wątpliwości dotyczące sposobu procedowania Sąd rozstrzyga samodzielnie we własnym zakresie. Postępowanie prowadzi przewodniczący Sądu, który gromadzi materiał dowodowy, a następnie w całości udostępnia go pozostałym sędziom. Przewodniczący może zlecić przeprowadzenie dowodu jednemu z pozostałych sędziów. Na wniosek strony całość zebranego materiału dowodowego powinna jej być udostępniona.

12. Gromadzenie materiału dowodowego, jak i wymiana pism procesowych może odbywać się za pomocą elektronicznych środków porozumiewania się. W ten sposób w szczególności można uzyskiwać zeznania świadków i wyjaśnienia obwinionych.

13. Strony postępowania, jak i pozostali sędziowie mają prawo zgłaszania do Przewodniczącego Sądu wnioski o przeprowadzenie dowodów na okoliczności, które według nich są istotne dla sprawy. Wniosek taki może zostać przez Przewodniczącego oddalony, jeśli dotyczy okoliczności nie istotnych, okoliczności, które zostały już potwierdzone lub jeśli w ewidentny sposób służy do przedłużenia postępowania.

14. Obwiniony ma prawo do składania wyjaśnień lub odmowy składania wyjaśnień. Brak odpowiedzi na pisma kierowane do obwinionego uważa się za korzystanie z prawa do odmowy ich składania.

15. Sąd Koleżeński ma prawo do uchwalenia swojego wewnętrznego regulaminu, który wymaga zatwierdzenia przez Zarząd Stowarzyszenia.

Art. 37

1. Członkostwo we władzach Stowarzyszenia ustaje na skutek:

I. upływu kadencji, przy czym za datę upływu kadencji, uważa się datę złożenia sprawozdania na Walnym Zebraniu Stowarzyszenia,

II. ustania członkostwa w Stowarzyszeniu,

III. zrzeczenia się udziału w tych organach,

IV. odwołanie przez Walne Zebranie członków Stowarzyszenia.

Art. 38

1. W przypadku ustania członkostwa we władzach Stowarzyszenia w trakcie trwania kadencji, władze dobierają do swego składu jednego nowego członka w miejsce brakującego.

2. Zmiana składu władz i organów Stowarzyszenia musi być zatwierdzona na najbliższym Walnym Zebraniu.

3. Jeżeli zmiana ta nie zostanie zatwierdzona, to następuje wybór brakującego członka władz w czasie trwania Walnego Zebrania członków Stowarzyszenia.

Rozdział VII: FUNDUSZE I MAJĄTEK STOWARZYSZENIA

Art. 39

1. Majątek Stowarzyszenia stanowią ruchomości, nieruchomości i dochody.

Art. 40

1. Na dochody Stowarzyszenia składają się:

I. wpływy ze składek członkowskich,

II. wpływy z działalności statutowej,

III. dotacje i spadki,

IV. zapisy i darowizny,

V. dochody z prowadzonej działalności gospodarczej,

VI. dochody z majątku Stowarzyszenia.

Art. 41

1. Zasady prowadzenia gospodarki finansowej Stowarzyszenia ustala Zarząd Stowarzyszenia.

Art. 42

1. Oświadczenia w sprawach majątkowych Stowarzyszenia mogą składać tylko – prezes Zarządu Stowarzyszenia i skarbnik lub wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia i skarbnik.

Rozdział VIII: ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA

Art. 43

1. Zmiana statutu oraz rozwiązanie Stowarzyszenia wymagają uchwały Walnego Zebrania.

Art. 44

1. W razie podjęcia uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie członków Stowarzyszenia decyduje o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia i powołuje likwidatora.

Art.45

1. Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania przez Krajowy Rejestr Sądowy.